xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Aria protejată Muntele Tâmpa

Descrierea ariei protejate Muntele Tâmpa

Muntele Tâmpa a avut regim de rezervație naturală încă din 1962, regim instituit prin Decretul nr. 949. Prin Legea 5/2000 rezervația a fost inclusă în patrimoniul natural național, cu codul 2.255. Rezervația are o suprafață de 188,2 ha, iar fondul forestier este proprietatea Municipiului Brașov, fiind administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.. În prezent, Muntele Tâmpa este declarat sit de importanță comunitară (SCI), instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr.1964/2007, modificat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.2387/2011 și face parte integrantă din rețeaua ecologică europeană Natura 2000. Conform Formularului standard elaborat în baza Deciziei 2011/484/UE și actualizat în februarie 2016, codul european este ROSCI0120; situl are o suprafață de 206 ha.

Statutul de arie protejată a fost instituit în scopul conservării următoarelor habitate și specii:

Habitate de importanță comunitară:

 • 40A0 Tufărișuri subcontinentale peri-panonice
 • 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
 • 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
 • 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
 • 9180 Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene
 • 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen

Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

 • Ursul brun (Ursus arctos) – cod 1354* - specie prioritară, pentru a cărei conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială, datorită proporției reduse a arealului acesteia pe teritoriul Uniunii Europene
 • Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) - cod 1193
 • Croitor de fag (Rosalia alpina) – cod 1087* - specie prioritară
 • Papucul doamnei (Cypripedium calceolus) - cod 1902
 • Mătăciune (Dracocephalum austriacum) - cod 1689
 • Iris, Stânjenel (Iris aphylla ssp. hungarica) - cod 4097.

De asemenea, se regăsesc 38 de specii importante de plante, nevertebrate și reptile.

Este de menționat numărul mare al speciilor de insecte, fiind înregistrate 975 de specii de fluturi nocturni și diurni. Printre speciile cu statut special de protecție: Callimorpha quadripunctaria, albăstrelul mare al cimbrișorului (Maculinea arion), Apollo negru (Parnassius Mnemosyne) și rădașca (Lucanus cervus).

110 specii de păsări au fost înregistrate pe muntele Tâmpa, unele dintre ele cu valoare conservativă deosebită: bufnița, minuniţa, huhurezul mare, ghionoaia sură, ciocănitoarea neagră.

De asemenea, în această arie protejată sunt mamifere cu o prezență permanentă: jderul de copac, veverița; sporadic, se pot observa râsul, pisica sălbatică, căpriorul și cerbul, porcul mistreț.

Situl este localizat în Municipiul Brașov și separă, pe de o parte, cartierul Şchei și centrul istoric, iar pe de altă parte, cartierul mai nou al orașului numit Valea Cetății. Din cauza acestei localizări, amenințările asupra stării de conservare sunt, în primul rând, antropice.

Turism: situl este des vizitat atât de turiști cât și de localnici, ca zonă de recreere. Străbaterea lui se practică pe patru trasee montane marcate. Accesul pe vârf (957 m) este facilitat de cabina de teleferic. S-a realizat poteca tematică ”Fluturi și flori pe muntele Tâmpa”, suprapusă parțial peste traseele existente.

Efectele urbanizării: au fost identificate efecte ale comportamentelor neadecvate ale localnicilor din proximitatea ariilor protejate, respectiv accesul cu mijloace de transport motorizate și depozitarea de deșeuri menajere pe suprafața ariei, iar la limita ariilor s-au depozitat și deșeuri de construcții. De asemenea, se semnalează sporadic vetre de foc pentru picnic.

Pe Muntele Tâmpa, pe partea de vârf a acestuia, se găsesc ruinele unei vechi cetăți medievale – Cetatea Braşovia – pe suprafața de 2,3 hectare. Cetatea Braşovia (sec. XIII-XV) a fost una dintre cele mai vechi cetăți din Țara Bârsei, remarcabilă prin substanța constructivă, iar numele ce-l poartă indică fără echivoc rolul său în denumirea orașului de la poalele Tâmpei.

 

Planul de management și regulamentul ariei protejate Muntele Tâmpa

Resurse